RODO

Terms & Conditions

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ SKLEPU

§ 1 Postanowienia Ogólne

 • Niniejszy Regulamin korzystania ze Strony Internetowej stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu, który reprezentujesz („Ty”, „Usługobiorca”) a Indevops (,„My”,„Indevops”,„Usługodawca”), w przedmiocie Twojego dostępu do naszych stron internetowych i korzystania z nich, a także wszelkich innych form przekazu, kanałów komunikacji, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej połączonych lub w inny sposób ze sobą związanych, oraz z Usług oferowanych za ich pośrednictwem.
 • Niniejszy Regulamin, korzystanie przez użytkownika ze Sklepu, a także zawarte z nami umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Osoby, które decydują się na dostęp do Sklepu z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
 • Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu podlegają warunkom określonym w treści zamówienia i poniżej.
 • Definicje użyte w regulamin znajdują się w załączniku  Słownik Pojęć i Regulaminów, który stanowi integralną część niniejszego  regulaminu.
 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej www.indevops.com, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Strony Internetowej.
 • Odwiedzając naszą stronę, w szczególności składając Zamówienie poprzez nasz Sklep, angażujesz się w naszą Usługę i wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszego Regulaminu , w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze podczas składania zamówienia.
 • Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Regulaminem przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej Strony Internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz korzystać z jakichkolwiek Usług poprzez naszą Stronę Internetową.
 • We wszystkich kwestiach dotyczących Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu mogą Państwo skontaktować się poprzez Formularz na Stronie i/lub poprzez    i/lub poprzez adres e-mail: shop@indevops.com

§ 2 Warunki korzystania ze Strony Internetowej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  • a. przedstawienie oferty;
  • b. składanie Zamówień;
  • c. utworzenie i administrowanie Konta Klienta;
 1. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. b-c powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 2. Do korzystania ze Strony wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (Firefox w wersji 84, Chrome w wersji 87), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
 4. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
 5. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
 6. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
 7. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 8. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 9. Użytkownik wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin oświadcza, że jest pełnoletni. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie może, podczas korzystania ze Strony Internetowej, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).
 10. Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

§ 3 Warunki ogólne

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w jego jurysdykcji, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
 3. Użytkownik rozumie, że udostępniane przez niego jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Realizując wymóg art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej należą m.in.:
 6. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika; sieci, takie jak wirusy, robaki, konie trojańskie;
 7. programy szpiegujące i śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – administratorowi programu;
 8. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 9. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 10. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich;
 11. analiza kryptograficzna – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 12. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

§ 4 Zakładanie Konta Klienta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych wskazanych w Formularzu Rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy korespondencyjny .

§ 5 Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tylko i wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
 2. Zamówienia należy składać poprzez konfigurator dostępny w zakładce Sklep.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość poprzez Stronę Internetową należy wejść w zakładkę Sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, w tym założenie Konta Klienta oraz kliknięcie ikony koszyka.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 5. jeżeli posiadamy już konto, zalogować się do Sklepu;
 6. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 7. jeżeli nie posiadamy konta, założymy je podczas pierwszego zakupu w tym celu należy wypełnić Formularz zamówienia oraz rejestracji poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 8. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 10. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 11. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 13. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 14. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 15. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na dane adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu wskazany przez Klienta. W takim przypadku Klient w ciągu 14 dni może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 6  Konta i rozliczenia

 1. Korzystając ze Sklepu, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 2. wszystkie podawane przez Ciebie informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne;
 3. będziesz utrzymywać dokładność takich informacji i w razie potrzeby będziesz niezwłocznie aktualizować podane nam informacje;
 4. masz zdolność do czynności prawnych i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu;
 5. w przypadku umów z osobami fizycznymi – nie jesteś osobą niepełnoletnią lub masz przynajmniej 13 lat, a Twój opiekun prawny wyraził uprzednią zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu;
 6. nie będziesz uzyskiwał dostępu do Witryny w sposób automatyczny lub inny niż ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, ani w inny sposób;
 7. nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu;
 8. twoje korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa;
 9. jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zablokować Twój dostęp i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Strony (lub jakiejkolwiek jej części).
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Usługodawca może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na firmę lub na Zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego Konta Klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego.
 12. W przypadku dokonania przez Usługodawcę zmiany lub anulowania Zamówienia, Usługodawca może podjąć próbę powiadomienia Klienta poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania Zamówienia.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania Zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
 14. Klient zobowiązuje się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 16. W wypadku Klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał Klientowi  stosowne oświadczenie.
 17. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość.

§ 7 Produkty lub usługi

 1. Produkty są oferowane jako produkty (licencje) lub usługi (implementacji, chmurowe).
 2. Niektóre Produkty sprzedawane są jako subskrypcja, co oznacza, że są oferowane na zasadzie powtarzalności przez określony czas.
 3. Opłaty za Subskrypcję są płatne z góry. Poprzez zakup Subskrypcji, Klient upoważnia Usługodawcę do natychmiastowego obciążenia jego metody płatności na zasadzie przedpłaty za wskazany okres Subskrypcji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia każdego aspektu Usługi, za który Klient nie zapłacił.
 5. Usługodawca oferuje automatyczne wznawianie, które jest domyślnie włączone dla wszystkich zakupów. O ile Klient nie anuluje subskrypcji na stronie Moje Konto, Subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a Klient upoważnia Usługodawcę do pobrania stosownej opłaty za taką Subskrypcję (jak również wszelkich podatków, które Usługodawca ma prawny obowiązek pobrać lub zapłacić) przy użyciu mechanizmu płatności, który został wybrany przez Klienta.
 6. Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie przed automatycznym przetworzeniem płatności za odnowienie.
 7. Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
 8. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnego przedsiębiorstwa, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.
 9. O ile nie wskazano inaczej, Treść i Znaki są naszą własnością intelektualną, są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane, i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce i innych jurysdykcjach.
 10. Treść i Znaki są udostępniane w ramach świadczenia Usług w stanie „takim, jakim są”, do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie z nami, żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 11. Korzystając z Treści, zgadzasz się, pod rygorem odmowy dalszego dostępu oraz powstania odpowiedzialności prawnej, nie podejmować następujących działań:
 12. systematycznego pobierania danych lub innych treści w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody;

 

 1. nieautoryzowanego korzystania z Treści, w tym zbierania nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem;
 2. korzystania z Treści i platformy w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług;
 3. omijania, wyłączania lub innego rodzaju ingerencji w funkcje związane z bezpieczeństwem platformy, w tym spowodowania jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z ich Treści;
 4. oszukiwania wprowadzania w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach uzyskania poufnych informacji;
 5. niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania;
 6. udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystania z dowolnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych;
 7. ingerowania, zakłócania lub stwarzania nadmiernego obciążenia Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną;
 8. prób podszywania się pod innego użytkownika lub osobę, albo korzystania z nazwy użytkownika innego użytkownika;
 9. sprzedaży lub innego przenoszenia kontroli nad swoim profilem;
 10. wykorzystywania wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby;
 11. korzystania z Treści w celach konkurencyjnych lub w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych, o ile nie jest to zgodne z naszą ofertą współpracy;
 12. odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego część Witryny lub w jakikolwiek sposób z nią powiązanego;
 13. usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści;
 14. kopiowania lub dostosowania oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu;
 15. przesyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego wysyłania powtarzającego się tekstu), które przeszkadzają jakiejkolwiek osobie w nieprzerwanym korzystaniu z Witryny;
 16. wykorzystania wszelkich materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi poprzez obrazki 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych”);
 17. z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, robaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używania lub uruchamiania nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania;
 18. dyskredytowania, niszczenia lub wywoływania innego rodzaju szkód w stosunku do innych użytkowników, nas, Witryny lub Treści;
 19. korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

§ 8 Ceny i formy płatności, modyfikacje oraz sposób realizacji

 1. Ceny produktów podawane są w euro bez podatku VAT.
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera formę płatności, sposób realizacji i akceptuje swój wybór.
 6. Ceną wiążącą dla Klienta jest zawsze cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia.
 7. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 8. Informacje o dostępności i sposobie realizacji są widoczne dla Klienta na karcie produktu w Sklepie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

 • 9 Zasady realizacji zwrotów bądź anulowania Zamówienia
 1. Sklep realizuje sprzedaż tylko do Klientów będących przedsiębiorcami, w związku z czym nie obowiązują przepisy prawa zakupów konsumenckich. Zgodnie z Regulaminem Sklepu istnieje tylko możliwość zwrotu wadliwego towaru. Wady towaru należy opisać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji określa § 11 Regulaminu. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, jeżeli wcześniej wyraził zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca umożliwia anulowanie Zamówienia, jednak ze względu na to, że Usługodawca udostępnia Klientowi treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i po tym, jak przedsiębiorca poinformuje Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy – w ciągu 14 dni od zrealizowania Zamówienia.
 3. Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe w sytuacjach gdy:

 

 1. Usługodawca zmienił status Twojego zamówienia na: w realizacji;
 2. jeśli kupując prosisz o fakturę.

 

 1. W przypadku realizowania Zamówienia w modelu subskrypcji, subskrypcja stanowi zobowiązanie o charakterze ciągłym. Zamawiając subskrypcję, zobowiązujesz się do zapłaty jej ceny z góry za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy. W razie wyboru opcji automatycznego odnawiania zobowiązania po upływie okresu rozliczeniowego, anulowanie subskrypcji możliwe jest poprzez wybór opcji anulowania subskrypcji w panelu dostępnym po zalogowaniu się do Konta Klienta, lub poprzez bezpośredni kontakt z nami przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Anulowanie subskrypcji oznacza wypowiedzenie zobowiązania o charakterze ciągłym ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

§ 10 Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zapewnia, że korzystanie z Usługi Strony Internetowej będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Usługi na czas nieokreślony lub anulowania jej w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
 4. Klient wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone Klientowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Usługodawcę) dostarczane “w stanie, w jakim się znajdują” i “w miarę dostępności” do użytku Klienta, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.
 5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje Treści, jak również za zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Witryny.
 6. Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie zawsze dostępna. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny z tytułu świadczonych Usług.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
 9. Ta Witryna jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Witryną i korzystaniem z niej, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. W takim samym zakresie, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 

 1. pomyłki, błędy lub nieścisłości treści i materiałów;
 2. obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do strony i korzystania z niej;
 3. nieuprawniony dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów lub wszystkich przechowywanych na nich danych osobowych lub informacji finansowych;
 4. przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub ze strony;
 5. wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., Które mogą być przesyłane do witryny lub za jej pośrednictwem przez jakąkolwiek osobę trzecią i / lub wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem strony;
 6. Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za żaden produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem tej witryny, strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza, strony internetowej lub aplikacji mobilnej przedstawionej na jakimkolwiek banerze lub innych reklamach, a my nie będziemy stroną lub w jakikolwiek sposób odpowiedzialną za monitorowanie transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, oraz w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania z Treści.
 8. Podobnie jak w przypadku dokonywania transakcji za pośrednictwem dowolnego medium lub w jakimkolwiek środowisku, należy kierować się najlepszą oceną sytuacji i w stosownych przypadkach zachować ostrożność.
 9. Odwiedzanie Witryny, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Niniejszym, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek przepisów, które wymagają oryginalnego podpisu, zachowania formy pisemnej lub udzielania informacji w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.
 10. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 11. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 12. Wszelkie spory między Usługodawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 • 11 Skargi i reklamacje
 1.  Wszelkie reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: reklamacje@indevops.pl, Reklamacja powinna zawierać:
 2. Twoje imię i nazwisko oraz nazwa firmy;
 3. Twój adres do korespondencji i adres e-mail;
 4. Opis reklamacji (np. w jakim zakresie zamówienie nie zostało zrealizowane prawidłowo);
 5. Stan oczekiwany po załatwieniu reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia w sposób określony w ust. 1 powyżej. Odpowiedź zostanie przesłana do Ciebie, w takiej samej formie w jakiej skierowana została Reklamacja.
 7. Możemy żądać od Ciebie podania informacji niezbędnych do rozwiązania żądania, określając termin nie krótszy niż 7 dni oraz zakres wymaganych informacji, z pouczeniem, że brak uzupełnienia żądania w wyznaczonym terminie spowoduje, że żądanie do czasu uzupełnienia niezbędnych informacji zostanie wstrzymane.
 8. W przypadku skierowania Reklamacji w innej formie, niż wskazana powyżej w ust.1, Usługodawca ma prawo odpowiedzieć w formie elektronicznej o ile będzie to możliwe.

§ 12. Łącza i licencje stron trzecich

 1. Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
 2. Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

§ 13. Błędy, nieścisłości i pominięcia 

 1. Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
 2. Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej Stronie Internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.
 • 14. Niedozwolone użytkowanie
 1. Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, Użytkownikowi zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości:
 2. do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem;
 3. do nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;
 4. do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń;
 5. do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób;
 6. nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;
 7. przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
 8. zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu;
 9. zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób;
 10. spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrape’u;
 11. w celach obscenicznych lub niemoralnych;
 12. ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.
 • 15. Wypowiedzenie
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia zamieszczonego w Moje Konto i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz na Stronie .
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w dowolnym momencie bez uprzedzenia, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia na wskazany przez Klienta w Moje Konto adres mailowy; w takim postępowaniu Klient pozostanie odpowiedzialny za wszelkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Klientowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).
 • 16. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają̨ podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody –  również̇ w celu świadczenia usługi newslettera oraz świadczenia usług marketingowych.
 3. Klient może wyrazić́ zgodę̨ na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim polu na stronie.
 4. Subskrypcja newsletteru (newslettera) jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa (newslettera) świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować́ w każdym czasie.
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować́ z subskrypcji newsletteru samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Konto Klienta” (odnośnik „Newsletter”) lub przy wykorzystaniu linka przekazywanego w treści każdej wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być́ poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Usługodawcy.
 7. Klient podając dane oświadcza, ze podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują̨ się̨ na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ niniejszego Regulaminu.

 

§ 17. Zmiany w Regulaminie

 1. Użytkownik ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na stronie internetowej. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie stanowi akceptację tych zmian.
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnej Strony, będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 6. zmiany przepisów prawa;
 7. zmiany sposobów płatności i dostaw;
 8. zmiana kursu walut;
 9. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem;
 10. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu;
 11. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 14 dni wcześniej.
 12. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.indevops.com.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 3. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu Usługi, podlegają prawu obowiązującemu w Polsce oraz są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony Internetowej, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Produktów i kategorii, , znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Strony bez zgody Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według siedziby Usługodawcy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2021 roku.

 

Privacy policy

Polityka prywatności.

At Indevops we care for your privacy and make every effort to guarantee your rights to process and protect your personal data lawfully. We explain how we use cookies and other technologies at our website www.indevops.com

 

How do we use cookies?

Most of the websites, including ours, are stored on your device. More specifically a small text file is saved in a clipboard of a specific browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari and others) connected to a user account on a device from which you’re connected to the network; they’re the so-called cookies.

 

Through their use, Authors of websites or browsers know how many users are visiting, what they’re reading, and what is not interesting. The information collected using cookies can also be used to gather information about you for commercial purposes. For example, if you often visit websites about IT outsourcing, you will see more results concerning this industry.

 

 

Cookies improve the login process by remembering the login and password and also store the items added to the basket, even if you refresh the website. (www.wszystkoociasteczkach.pl)

 

Cookies used on our website do not store data allowing direct identification. Data obtained in this way will not be sent to third parties, except for the exceptions indicated in our GDPR tab. (https://indevops.tst.indevops.com/rodo/)

 

For what purposes do we use cookies?

 • we use cookies in our registration form,
 • We use cookies to find out how many users visit our website and get to know how they do it – this helps us to improve on the quality of  the services provided, e.g. Google Analytics. Google Analytics uses cookies to analyse the number of users visiting our website. For more information, please visit https://policies.google.com/privacy;
 • we use cookies to monitor and manage the flow of data on our website;
 • We use cookies in our advertising campaigns. Cookies help us improve our website and make our offer more attractive.

 

What kind of cookies do we practise?

 

 • Session cookies

These are temporary cookies that last as long as you’re on the website (until you leave the site and close the browser, to be specific). The above files allow the site to remember your activities from the previous page, eliminating the need to re-enter information.

 

 • Permanent cookies

Persistent cookies remain on your computer after leaving the website. They help with identifying you as a unique guest (by keeping information in the form of a randomly generated number). The duration of the cookie files remaining on your computer depends on the type of such files.

 

 • Consent to the use of cookies

Before you can use our website, we need to get your consent to the use of cookies. Our site contains a pop-up window informing about the use of cookies and a request to accept their use by clicking the word “ACCEPT.”

 

 • Tracking

Some information about you is obtained by us automatically. We collect it for the general trends analysis, as well as for the administration of our website, products and services.

We work with third parties (such as Google ads) to display information on our website or to manage our ads on other sites. Our contractor may use cookies or similar technologies to display advertisements based on your online activity and interests.

 

 • Deleting cookies

If you believe that the presence of cookies violates your privacy, you can disable them at any time either for a specific site or for all connections from your browser.

 

 • Examples:

If you believe that the presence of cookies violates your privacy, you can disable them at any time either for a specific site or for all connections from your browser.
Examples:

 • Mozilla Firefox – In the “Tools” menu, select “Options” and then the “Privacy” tab.
  The browser gives you the option of marking that you do not want to be tracked at all or to remove individual cookies from specific sites.
 • Microsoft Internet Explorer – In the “Tools” menu, select “Internet Options” and in then the “Privacy” tab. You can adjust the overall level of privacy with a special slider, alternatively, use the “Website” button to manage the settings of individual websites.
 • Google Chrome – In the hidden menu under three horizontal dashes, in the upper right corner of the browser, select “Tools” and then “Clear browsing data …”. In addition to the possibility of cleaning cookies, there is a link saying “More information,” which leads to a detailed description of the browser’s privacy functions.
 • Opera – Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • Opera – With the “Opera” button in the upper left corner, open the menu and select “Settings,” and then “Clear browsing history …”. In addition to the ability to delete already preset cookies, there is also a button “Manage cookies …” leading to more advanced options for particular sites.
 • Apple Safari – In the “Safari” menu, select “Preferences” and then the”Privacy” tab. You’ll find numerous options for cookies there. When it comes to mobile phones, tablets and other mobile devices: every model can handle this function differently. Therefore, we encourage you to read the privacy options in the documentation on the website of the manufacturer of your mobile device.
Information clause for recruitment purposes

Due to the processing of your personal data by us, please read the following details regarding the processing.

 

 1. Who is the Administrator of your personal data?

The administrator of personal data that has been provided to us is INDEVOPS sp. z o.o. sp. k. [LLC LPs] with its registered office in Warsaw at 87 Grzybowska street, entered into the register of enterprises kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS No, (National Court Register No.) 0000686577, having NIP No. (Tax ID No.) 527-281-31-97 (hereinafter referred to as the Employer).

You can contact the Personal Data Administrator:

Snail-mail, by sending correspondence to the following address: Grzybowska 87, 00-844 Warsaw.

E-mail address: ado@indevops.tst.indevops.com

 

 1. What is the purpose and basis for processing?

Your personal data in the scope specified by the labour law will be processed for the current recruitment procedure (Article 6(1)(b) GDPR), other data, including contact details, on the basis of consent (Article 6(1)(a) GDPR), which may be cancelled at any time.

INDEVOPS sp. z o.o. sp. k. [LLC LPs] will process your personal data, also in subsequent employee recruitment, if you agree to it (Article 6(1)(a) GDPR); consent may be revoked at any time.

If the documents contain data referred to in art. 9 par. 1 of the GDPR, your consent to the processing will be required (Article 9 (2)(a) GDPR), which may be revoked at any time.

Labour law provisions: art. 22 of the Labour Code and §1 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of May 28, 1996, on the scope of keeping documentation by employers in matters related to the employment relationship and the manner of keeping employee’s personal files.

 

 1. To which recipients can personal data be provided?

The recipient of your personal data will be the State officials based on statutory authorisations, and associates authorised by the administrator, who assist in the recruitment process. After establishing the employment relationship, data recipients may also be providers of services: accounting, banking, legal, financial, and training providers.

 

 1. For how long will your personal data be stored?

Your data collected in the current recruitment process will be kept until the recruitment process is completed. In the case of your consent to use personal data for future recruitment, your data will be used for nine months. Rights of data subjects

You have the right to:

1) access your data and receive a copy of it

2) rectify (amend) your personal data;

3) limit the processing of personal data;

4) delete personal data;

5) right to file a complaint to the President of the UODO (to the address of the Personal Data Protection Office, 2 Stawki St., 00-193 Warsaw)

 

 1. Notice of the requirement to provide data 

To Provide personal data, within the scope resulting from art. 221 of the Labor Code, is a necessity to participate in the recruitment procedure. Providing other data by you is voluntary.

Information clause for INDEVOPS Clients

Due to the processing of your personal data by us, please read the following details regarding the processing.

 

1. Who is the Administrator of your personal data?

The administrator of personal data that has been provided to us is INDEVOPS sp. z o.o. sp. k. [LLC LPs], with its registered office in Warsaw at 87 Grzybowska street, entered into the register of enterprises kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS No, (National Court Register No.) 0000686577, having NIP No. (Tax ID No.) 527-281-31-97 (hereinafter referred to as the Administrator).

You can contact the Personal Data Administrator:

Snail-mail, by sending correspondence to the following address: Grzybowska 87, 00-844 Warsaw.

E-mail address: ado@indevops.tst.indevops.com


2.
For what purpose will we process your personal data?

We will process your personal data in order to:

 1. Make a deal with you to provide IT services in the area of ​​Analytics in Monitoring and/or Automation of IT Services,
 2. Fulfil duties arising from the contract upon its conclusion,
 3. We will process your data to fulfil the requirements imposed on us by the provisions in scope: archiving and accounting.
 4. Claim payment for our services, should the payment for services not be paid and to defend against claims of others (in accordance with art. 6, par. 1, letter. f GDPR).
 5. For marketing purposes, after you consent to it (consent can be given or not, on our website, or by contacting the administrator) in accordance with the Act of July 18, 2002, on the provision of IT services. Expressing such consent is voluntary.

3. What is the legal basis for processing?

3.1. For the conclusion of the contract and its implementation, the basis for processing will be art. 6, par. 1, letter. b of the GDPR, allowing for the processing of data when it is necessary for the execution of the contract that’s linking two parties.

3.3.For data processing in order to claim payment for our services should the payment for services not be paid and defending against any claims, the basis for processing will be legitimate interests realized by the Administrator (in accordance with art. 6, par. 1, letter. f GDPR).


4. To which recipients can the personal data be provided?

While respecting the nature of your data, including using mechanisms that minimise the number of data transferred and limiting the possibility of data transfer, your data may be transferred to:

 1. External entities including hosting companies in the scope of collecting Administrator data on external servers,
 2. External entities conducting audit/control, legal, financial and accounting activities to the Administrator,
 3. Insurance companies in the event of claims against the Administrator,
 4. Data may be made available to entities authorised under the law,
 5. Entities cooperating with the Administrator on the basis of B2B contracts.

5. Can the indicated data be transferred outside the European Economic Area?

The Administrator does not transfer your personal data to recipients located in countries outside the European Economic Area.


6.What are your rights related to the processing of personal data?

You have the right to:

 • access your personal data and the right to demand their rectification, removal or restriction of their processing;
 • object to the processing of your personal data – in so far as this personal data is processed on the basis of legitimate interests of the administrator;
 • rectification of personal data being processed, to the extent that the indicated data is inconsistent with the actual state of affairs. The above does not apply to the collected medical data;
 • transfer personal data;
 • lodging a complaint to the supervisory body dealing with the protection of personal data, which is the President of the Office for Personal Data Protection;
 • To the extent that the basis for the processing of your personal data is your consent, you have the right to withdraw your consent, but this will not affect the lawfulness of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.

7. What data do we process?

We will process the following categories of your data:

 1. Identification details (usual: address, name, name, registration numbers, phone numbers, emai addresses, account number),
 2. Data about your IT systems to the extent to which such data will be passed to us,
 3. Data regarding your employees to the extent of the contract implementation.

8. How long will your personal data be stored?

11.1. Personal data will be stored until the claims for the performed contract for the provision of medical services are time-barred. Data processed for accounting and tax purposes are processed for five years from the end of the calendar year in which the tax obligation arose.

11.2. The data processed on the basis of your consent may be processed until you withdraw your consent or determine that they have become outdated.

9. Information about the requirement to provide data

Providing personal data is a prerequisite for concluding an agreement with Indevops sp. z o.o. sp. k. [LLC LPs] with its registered office in Warsaw. Refusal to provide data may be grounds for a refusal to conclude a service contract

Contact us

Direct contact

INDEVOPS Sp. z o.o. sp.k. [LLC LPs]

Address
Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tax ID no.
527-281-31-97

Fill out this short form and we will contact you and we’ll match the most suitable solution for your company.